ویلا جنگلی ماسال

ویلا جنگلی ماسال

ماسال 1,800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلا جنگلی

ویلا جنگلی

شفت 3,000,000 تومان 0
 • 270m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 15 ~ 15 ظرفيت
ویلااستخردارساحلی

ویلااستخردارساحلی

بندرانزلي 4,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 12 ~ 12 ظرفيت
ویلا جنگلی ماسال

ویلا جنگلی ماسال

ماسال 1,800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلا جنگلی

ویلا جنگلی

شفت 3,000,000 تومان 0
 • 270m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 15 ~ 15 ظرفيت
ویلااستخردارساحلی

ویلااستخردارساحلی

بندرانزلي 4,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 12 ~ 12 ظرفيت