ویلا استخرسونا و بیلیارد

ویلا استخرسونا و بیلیارد

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
ویلااستخردار

ویلااستخردار

رامسر 2,600,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 0 طبقه
 • 5 اتاق
 • 12 ~ 12 ظرفيت
ویلااستخردار

ویلااستخردار

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 12 ~ 12 ظرفيت
ویلااستخردار

ویلااستخردار

محمودآباد 2,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلا جنگلی استخردار

ویلا جنگلی استخردار

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلا جنگلی

ویلا جنگلی

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلا جنگلی استخردار

ویلا جنگلی استخردار

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلااستخردار

ویلااستخردار

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلالوکس

ویلالوکس

رامسر 3,800,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 10 ~ 10 ظرفيت
ویلااستخردارساحلی

ویلااستخردارساحلی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلااستخردار

ویلااستخردار

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلاساحلی

ویلاساحلی

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 220m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
 • 10 ~ 10 ظرفيت
ویلا جنگلی اربکله

ویلا جنگلی اربکله

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 220m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلااستخردارجنگلی

ویلااستخردارجنگلی

رامسر 2,300,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلااستخردار

ویلااستخردار

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
 ویلااستخردار

ویلااستخردار

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلا جنگلی

ویلا جنگلی

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلا جنگلی

ویلا جنگلی

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلااستخردار

ویلااستخردار

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 280m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلااستخردارساحلی

ویلااستخردارساحلی

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 6 ظرفيت
ویلااستخردارساحلی

ویلااستخردارساحلی

رامسر 3,800,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 6 ظرفيت
ویلااستخردار

ویلااستخردار

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلااستخردار

ویلااستخردار

رامسر 2,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلااستخردار رامسر

ویلااستخردار رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 11 ظرفيت
ویلا جنگلی استخردار رامسر

ویلا جنگلی استخردار رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 7 ظرفيت
ویلااستخرروباز نوشهر

ویلااستخرروباز نوشهر

نوشهر 2,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 9 ظرفيت
ویلااستخردارساحلی نوشهر

ویلااستخردارساحلی نوشهر

نوشهر 2,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 6 ظرفيت
ویللا استخردار رامسر

ویللا استخردار رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 6 ظرفيت
ویللا استخردار همراه باسرسره

ویللا استخردار همراه باسرسره

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 10 ~ 15 ظرفيت
ویلا جنگلی اربکله رامسر

ویلا جنگلی اربکله رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 6 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 4 ظرفيت
ویلا استخرسونا و بیلیارد

ویلا استخرسونا و بیلیارد

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
ویلااستخردار

ویلااستخردار

رامسر 2,600,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 0 طبقه
 • 5 اتاق
 • 12 ~ 12 ظرفيت
ویلااستخردار

ویلااستخردار

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 12 ~ 12 ظرفيت
ویلااستخردار

ویلااستخردار

محمودآباد 2,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلا جنگلی استخردار

ویلا جنگلی استخردار

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلا جنگلی

ویلا جنگلی

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلا جنگلی استخردار

ویلا جنگلی استخردار

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلااستخردار

ویلااستخردار

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلالوکس

ویلالوکس

رامسر 3,800,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 10 ~ 10 ظرفيت
ویلااستخردارساحلی

ویلااستخردارساحلی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلااستخردار

ویلااستخردار

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلاساحلی

ویلاساحلی

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 220m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
 • 10 ~ 10 ظرفيت
ویلا جنگلی اربکله

ویلا جنگلی اربکله

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 220m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلااستخردارجنگلی

ویلااستخردارجنگلی

رامسر 2,300,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلااستخردار

ویلااستخردار

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
 ویلااستخردار

ویلااستخردار

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلا جنگلی

ویلا جنگلی

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلا جنگلی

ویلا جنگلی

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلااستخردار

ویلااستخردار

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 280m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلااستخردارساحلی

ویلااستخردارساحلی

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 6 ظرفيت
ویلااستخردارساحلی

ویلااستخردارساحلی

رامسر 3,800,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 6 ظرفيت
ویلااستخردار

ویلااستخردار

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلااستخردار

ویلااستخردار

رامسر 2,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفيت
ویلااستخردار رامسر

ویلااستخردار رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 11 ظرفيت
ویلا جنگلی استخردار رامسر

ویلا جنگلی استخردار رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 7 ظرفيت
ویلااستخرروباز نوشهر

ویلااستخرروباز نوشهر

نوشهر 2,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 9 ظرفيت
ویلااستخردارساحلی نوشهر

ویلااستخردارساحلی نوشهر

نوشهر 2,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 6 ظرفيت
ویللا استخردار رامسر

ویللا استخردار رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 6 ظرفيت
ویللا استخردار همراه باسرسره

ویللا استخردار همراه باسرسره

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 10 ~ 15 ظرفيت
ویلا جنگلی اربکله رامسر

ویلا جنگلی اربکله رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 6 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 4 ظرفيت