تصویر یافت نشد
اجاره ویلای استخردار جنگلی

اجاره ویلای استخردار جنگلی

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلای 2 استخره بابیلیارد

اجاره ویلای 2 استخره بابیلیارد

allCity 2,500,000 تومان 0
 • 0m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
ویلای استخرجکوزی بیلیاردلاکچری

ویلای استخرجکوزی بیلیاردلاکچری

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
ویلای استخر بیلیارد و زمین گلف

ویلای استخر بیلیارد و زمین گلف

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلای استخرجکوزی بیلیارد

اجاره ویلای استخرجکوزی بیلیارد

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
ویلای استخروبیلیارد جنگلی

ویلای استخروبیلیارد جنگلی

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 600m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 6 اتاق
 • 10 ~ 20 ظرفيت
ویلای استخردار سوناخشک وبخار

ویلای استخردار سوناخشک وبخار

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
ویلا استخرروبازآبگرم بابیلیارد

ویلا استخرروبازآبگرم بابیلیارد

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 10 ~ 16 ظرفيت
ویلای استخرآبگرم روبه دریا

ویلای استخرآبگرم روبه دریا

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلای استخردار با آتشکده

اجاره ویلای استخردار با آتشکده

دابودشت 2,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
ویلای چوبی استخرآبگرم لاکچری

ویلای چوبی استخرآبگرم لاکچری

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفيت
ویلای چوبی جکوزی روباز لاکچری

ویلای چوبی جکوزی روباز لاکچری

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفيت
ویلای استخرسوناجکوزی وبیلیارد

ویلای استخرسوناجکوزی وبیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفيت
ویلای استخر جکوزی لاکچری

ویلای استخر جکوزی لاکچری

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 7 ظرفيت
اجاره ویلای استخربیلیارد جنگلی

اجاره ویلای استخربیلیارد جنگلی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلای استخر وبیلیارد

اجاره ویلای استخر وبیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
ویلااستخرجکوزی بیلیاردوایرهاکی

ویلااستخرجکوزی بیلیاردوایرهاکی

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
 رزروویلای جنگلی استخروبیلیارد

رزروویلای جنگلی استخروبیلیارد

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 600m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 6 اتاق
 • 10 ~ 16 ظرفيت
ویلای ساحل اختصاصی استخردار

ویلای ساحل اختصاصی استخردار

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 16 ظرفيت
اجاره ویلای استخر با بیلیارد

اجاره ویلای استخر با بیلیارد

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلای 2 استخره بابیلیارد

اجاره ویلای 2 استخره بابیلیارد

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 16 ظرفيت
 ویلای استخرجکوزی بیلیاردساحلی

ویلای استخرجکوزی بیلیاردساحلی

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلا با استخر و بیلیارد

اجاره ویلا با استخر و بیلیارد

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلای استخر و بیلیارد

اجاره ویلای استخر و بیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلای استخردار جنگلی

اجاره ویلای استخردار جنگلی

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلای استخر روباز جنگلی

اجاره ویلای استخر روباز جنگلی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 10 ~ 20 ظرفيت
ویلای استخردار ابگرم سوپرلوکس

ویلای استخردار ابگرم سوپرلوکس

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
ویلا استخربیلیارد لاکچری جنگلی

ویلا استخربیلیارد لاکچری جنگلی

هچيرود 2,500,000 تومان 0
 • 600m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 14 اتاق
 • 8 ~ 16 ظرفيت
اجاره ویلای استخر سونا بیلیارد

اجاره ویلای استخر سونا بیلیارد

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 17 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
 ویلا استخربیلیاردجنگلی لاکچری

ویلا استخربیلیاردجنگلی لاکچری

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
 ویلای استخردارلاکچری تراس دار

ویلای استخردارلاکچری تراس دار

رامسر 1,800,000 تومان 1
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفيت
ویلای استخردارسرپوشیده ابگرم

ویلای استخردارسرپوشیده ابگرم

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
 ویلای استخرسرپوشیده وسوناخشک

ویلای استخرسرپوشیده وسوناخشک

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
ویلا استخربیلیارد جنگلی لاکچری

ویلا استخربیلیارد جنگلی لاکچری

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
اجاره ویلا با استخرجکوزی آبگرم

اجاره ویلا با استخرجکوزی آبگرم

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 14 ظرفيت
اجاره ویلا استخردار لوکس شهرکی

اجاره ویلا استخردار لوکس شهرکی

رامسر 800,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفيت
اجاره ویلا استخرسونا وبیلیارد

اجاره ویلا استخرسونا وبیلیارد

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
 ویلا با استخر آبگرم وایرهاکی

ویلا با استخر آبگرم وایرهاکی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 14 ظرفيت
ویلای استخردارسرپوشیده ابگرم

ویلای استخردارسرپوشیده ابگرم

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلای استخردار آبگرم

اجاره ویلای استخردار آبگرم

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 10 ~ 16 ظرفيت
اجاره ویلای جنگلی تراس دار

اجاره ویلای جنگلی تراس دار

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
ویلای جنگلی تراس دار لوکس

ویلای جنگلی تراس دار لوکس

رامسر 700,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
اجاره ویلای جنگلی ویودار

اجاره ویلای جنگلی ویودار

رامسر 600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
اجاره ویلای جنگلی تراس دار

اجاره ویلای جنگلی تراس دار

رامسر 500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
اجاره ویلا با استخر و بیلیارد

اجاره ویلا با استخر و بیلیارد

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
 واحدهای لاکچری در بام رامسر

واحدهای لاکچری در بام رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 2 اتاق
 • 0 ~ 0 ظرفيت
ویلا استخرجکوزی وبیلیارد جنگلی

ویلا استخرجکوزی وبیلیارد جنگلی

allCity 1,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
ویلای استخردارسرپوشیده ابگرم

ویلای استخردارسرپوشیده ابگرم

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
ویلای دوبلکس استخرآبگرم

ویلای دوبلکس استخرآبگرم

رامسر 500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
اجاره ویلا با استخر آبگرم

اجاره ویلا با استخر آبگرم

رامسر 800,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
اجاره ویلا با استخر آبگرم

اجاره ویلا با استخر آبگرم

رامسر 800,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
ویلا با استخر آبگرم و سوناخشک

ویلا با استخر آبگرم و سوناخشک

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفيت
اجاره ویلای دوبلکس استخردار

اجاره ویلای دوبلکس استخردار

رامسر 900,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 12 ظرفيت
ویلای استخرروبازآبگرم جنگلی

ویلای استخرروبازآبگرم جنگلی

چابكسر 1,200,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
ویلای سوپرلوکس ساحل اختصاصی

ویلای سوپرلوکس ساحل اختصاصی

چابكسر 1,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
ویلای استخرروبازجنگلی

ویلای استخرروبازجنگلی

رامسر 800,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفيت
اجاره ویلای استخردار لوکس

اجاره ویلای استخردار لوکس

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
ویلای حیاط دار ساحل اختصاصی

ویلای حیاط دار ساحل اختصاصی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
ویلای استخردارسرپوشیده ابگرم

ویلای استخردارسرپوشیده ابگرم

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
ویلای استخردارسرپوشیده ابگرم

ویلای استخردارسرپوشیده ابگرم

رامسر 800,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفيت
اجاره ویلا با استخرروباز آبگرم

اجاره ویلا با استخرروباز آبگرم

تنكابن 1,000,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
اجاره ویلای لوکس استخردار

اجاره ویلای لوکس استخردار

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
اجاره ویلای استخردار لوکس

اجاره ویلای استخردار لوکس

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
اجاره ویلای 2استخره در رامسر

اجاره ویلای 2استخره در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
اجاره ویلای نوساز در دل جنگل

اجاره ویلای نوساز در دل جنگل

رامسر 600,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
ویلای 2استخره ساحلی

ویلای 2استخره ساحلی

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلای جنگلی کنار رودخانه

اجاره ویلای جنگلی کنار رودخانه

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفيت
رزرو ویلای جنگلی ویو دار

رزرو ویلای جنگلی ویو دار

تنكابن 600,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلای جنگلی تراس دار

اجاره ویلای جنگلی تراس دار

تنكابن 600,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
ویلای استخردارسرپوشیده ابگرم

ویلای استخردارسرپوشیده ابگرم

رامسر 450,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 6 ظرفيت
اجاره ویلا با استخر روبازآبگرم

اجاره ویلا با استخر روبازآبگرم

رامسر 600,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلای چوبی جنگلی

اجاره ویلای چوبی جنگلی

رامسر 600,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفيت
اجاره ویلای جنگلی استخردار

اجاره ویلای جنگلی استخردار

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفيت
اجاره ویلا با استخر آبگرم

اجاره ویلا با استخر آبگرم

تنكابن 450,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
ویلای استخرسوناجکوزی وبیلیارد

ویلای استخرسوناجکوزی وبیلیارد

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلای استخردار

اجاره ویلای استخردار

رامسر 600,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
ویلای استخردارروباز باجکوزی

ویلای استخردارروباز باجکوزی

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 1000m2 ساختمان
 • 5 طبقه
 • 6 اتاق
 • 8 ~ 16 ظرفيت
اجاره ویلای دربست حیاط دار

اجاره ویلای دربست حیاط دار

رامسر 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفيت
اجاره ویلای دربست حیاط دار

اجاره ویلای دربست حیاط دار

رامسر 800,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 16 ظرفيت
اجاره ویلای جنگلی باسوناوجکوزی

اجاره ویلای جنگلی باسوناوجکوزی

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
اجاره ویلای استخردار جنگلی

اجاره ویلای استخردار جنگلی

چابكسر 1,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
ویلای استخردارساحل اختصاصی

ویلای استخردارساحل اختصاصی

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 16 ظرفيت
اجاره ویلای چوبی استخردار

اجاره ویلای چوبی استخردار

چابكسر 400,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفيت
اجاره ویلای دوبکس جنگلی

اجاره ویلای دوبکس جنگلی

رامسر 400,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
اجاره ویلای دوبلکس

اجاره ویلای دوبلکس

تنكابن 350,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلای فلت شهرکی

اجاره ویلای فلت شهرکی

تنكابن 250,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
اجاره ویلای جنگلی تراس دار

اجاره ویلای جنگلی تراس دار

تنكابن 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
اجاره کلبه سنتی جنگلی

اجاره کلبه سنتی جنگلی

تنكابن 450,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفيت
ویلای چوبی استخردار جنگلی

ویلای چوبی استخردار جنگلی

allCity 800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
کلبه سنتی دردل جنگل کنارودخانه

کلبه سنتی دردل جنگل کنارودخانه

رامسر 500,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفيت
اجاره ویلای جنگلی کنار رودخانه

اجاره ویلای جنگلی کنار رودخانه

تنكابن 600,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 14 ظرفيت
ویلا استخرجکوزی جنگلی vip

ویلا استخرجکوزی جنگلی vip

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفيت
اجاره ویلای جنگلی تراس دار

اجاره ویلای جنگلی تراس دار

رامسر 450,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
ویلای استخردارباسرسره آبی

ویلای استخردارباسرسره آبی

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 600m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفيت
اجاره ویلای استخر جکوزی

اجاره ویلای استخر جکوزی

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
ویلا استخرجکوزی بیلیارد لاکچری

ویلا استخرجکوزی بیلیارد لاکچری

رامسر 6,000,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
پنت هاوس سوپر لاکچری بیلیاردار

پنت هاوس سوپر لاکچری بیلیاردار

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفيت
اجاره ویلای استخردار آبگرم

اجاره ویلای استخردار آبگرم

رامسر 600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
اجاره ویلای استخردار آبگرم

اجاره ویلای استخردار آبگرم

رامسر 400,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
اجاره ویلای استخردار آبگرم

اجاره ویلای استخردار آبگرم

رامسر 600,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
ویلای 2استخربابیلیاردوایرهاکی

ویلای 2استخربابیلیاردوایرهاکی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفيت
اجاره ویلای جنگلی تراس دار

اجاره ویلای جنگلی تراس دار

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلای ساحل اختصاصی

اجاره ویلای ساحل اختصاصی

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
اجاره ویلا با استخرسونا جکوزی

اجاره ویلا با استخرسونا جکوزی

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
اجاره ویلا با استخر و بیلیارد

اجاره ویلا با استخر و بیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
ویلا استخردار جنگلی vip

ویلا استخردار جنگلی vip

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفيت
 ویلای استخردار ساحل اختصاصی

ویلای استخردار ساحل اختصاصی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
رزرو کلبه جنگلی لاکچری

رزرو کلبه جنگلی لاکچری

رامسر 600,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخردار جنگلی

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای 2 استخره بابیلیارد

allCity 2,500,000 تومان 0
 • 0m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخرجکوزی بیلیاردلاکچری

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخر بیلیارد و زمین گلف

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخرجکوزی بیلیارد

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخروبیلیارد جنگلی

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 600m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 6 اتاق
 • 10 ~ 20 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخردار سوناخشک وبخار

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

ویلا استخرروبازآبگرم بابیلیارد

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 10 ~ 16 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخرآبگرم روبه دریا

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخردار با آتشکده

دابودشت 2,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

ویلای چوبی استخرآبگرم لاکچری

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفيت
$villa['title']

ویلای چوبی جکوزی روباز لاکچری

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخرسوناجکوزی وبیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخر جکوزی لاکچری

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 7 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخربیلیارد جنگلی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخر وبیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

ویلااستخرجکوزی بیلیاردوایرهاکی

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

رزروویلای جنگلی استخروبیلیارد

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 600m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 6 اتاق
 • 10 ~ 16 ظرفيت
$villa['title']

ویلای ساحل اختصاصی استخردار

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 16 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخر با بیلیارد

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای 2 استخره بابیلیارد

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 16 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخرجکوزی بیلیاردساحلی

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلا با استخر و بیلیارد

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخر و بیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخردار جنگلی

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخر روباز جنگلی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 10 ~ 20 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخردار ابگرم سوپرلوکس

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

ویلا استخربیلیارد لاکچری جنگلی

هچيرود 2,500,000 تومان 0
 • 600m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 14 اتاق
 • 8 ~ 16 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخر سونا بیلیارد

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 17 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

ویلا استخربیلیاردجنگلی لاکچری

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخردارلاکچری تراس دار

رامسر 1,800,000 تومان 1
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخردارسرپوشیده ابگرم

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخرسرپوشیده وسوناخشک

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

ویلا استخربیلیارد جنگلی لاکچری

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلا با استخرجکوزی آبگرم

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 14 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلا استخردار لوکس شهرکی

رامسر 800,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلا استخرسونا وبیلیارد

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

ویلا با استخر آبگرم وایرهاکی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 14 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخردارسرپوشیده ابگرم

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخردار آبگرم

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 10 ~ 16 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای جنگلی تراس دار

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

ویلای جنگلی تراس دار لوکس

رامسر 700,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای جنگلی ویودار

رامسر 600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای جنگلی تراس دار

رامسر 500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلا با استخر و بیلیارد

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

واحدهای لاکچری در بام رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 2 اتاق
 • 0 ~ 0 ظرفيت
$villa['title']

ویلا استخرجکوزی وبیلیارد جنگلی

allCity 1,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخردارسرپوشیده ابگرم

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

ویلای دوبلکس استخرآبگرم

رامسر 500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلا با استخر آبگرم

رامسر 800,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلا با استخر آبگرم

رامسر 800,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

ویلا با استخر آبگرم و سوناخشک

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای دوبلکس استخردار

رامسر 900,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخرروبازآبگرم جنگلی

چابكسر 1,200,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

ویلای سوپرلوکس ساحل اختصاصی

چابكسر 1,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخرروبازجنگلی

رامسر 800,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخردار لوکس

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

ویلای حیاط دار ساحل اختصاصی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخردارسرپوشیده ابگرم

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخردارسرپوشیده ابگرم

رامسر 800,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلا با استخرروباز آبگرم

تنكابن 1,000,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای لوکس استخردار

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخردار لوکس

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای 2استخره در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای نوساز در دل جنگل

رامسر 600,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

ویلای 2استخره ساحلی

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای جنگلی کنار رودخانه

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

رزرو ویلای جنگلی ویو دار

تنكابن 600,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای جنگلی تراس دار

تنكابن 600,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخردارسرپوشیده ابگرم

رامسر 450,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 6 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلا با استخر روبازآبگرم

رامسر 600,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای چوبی جنگلی

رامسر 600,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای جنگلی استخردار

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلا با استخر آبگرم

تنكابن 450,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخرسوناجکوزی وبیلیارد

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخردار

رامسر 600,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخردارروباز باجکوزی

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 1000m2 ساختمان
 • 5 طبقه
 • 6 اتاق
 • 8 ~ 16 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای دربست حیاط دار

رامسر 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای دربست حیاط دار

رامسر 800,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 16 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای جنگلی باسوناوجکوزی

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخردار جنگلی

چابكسر 1,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخردارساحل اختصاصی

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 16 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای چوبی استخردار

چابكسر 400,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای دوبکس جنگلی

رامسر 400,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای دوبلکس

تنكابن 350,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای فلت شهرکی

تنكابن 250,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای جنگلی تراس دار

تنكابن 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

اجاره کلبه سنتی جنگلی

تنكابن 450,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفيت
$villa['title']

ویلای چوبی استخردار جنگلی

allCity 800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

کلبه سنتی دردل جنگل کنارودخانه

رامسر 500,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای جنگلی کنار رودخانه

تنكابن 600,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 14 ظرفيت
$villa['title']

ویلا استخرجکوزی جنگلی vip

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای جنگلی تراس دار

رامسر 450,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخردارباسرسره آبی

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 600m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخر جکوزی

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

ویلا استخرجکوزی بیلیارد لاکچری

رامسر 6,000,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

پنت هاوس سوپر لاکچری بیلیاردار

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخردار آبگرم

رامسر 600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخردار آبگرم

رامسر 400,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای استخردار آبگرم

رامسر 600,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

ویلای 2استخربابیلیاردوایرهاکی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای جنگلی تراس دار

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلای ساحل اختصاصی

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلا با استخرسونا جکوزی

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

اجاره ویلا با استخر و بیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

ویلا استخردار جنگلی vip

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفيت
$villa['title']

ویلای استخردار ساحل اختصاصی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفيت
$villa['title']

رزرو کلبه جنگلی لاکچری

رامسر 600,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفيت